Журнал «Сварщик» 2002 №05

Новости техники и технологии...3

«Сварщик» в Беларуси: к 10-летию НИКТИ

 • Десятилетие института сварки и защитных покрытий Республики Беларусь. В. К. Шелег...6
 • Восстановление деталей машин нанесением композиционных покрытий. В. В. Хроленок, А. М. Яркович, А. С. Никитина...8
 • Специальные борсодержащие лигатуры для наплавочных материалов. Н.Ю. Борд...10
 • Выбор баз при изготовлении сварных конструкций. Б. П. Ногаев, С. П. Рагунович...12
 • О роли и значении международных стандартов в обеспечении качества сварочного производства. Н. В. Мулева...15

Производственный опыт

 • Местная термообработка сварных соединений при строительстве морских платформ в Северном море. П. М. Корольков...16
 • Диагностика и ресурс сварных соединений паропроводов ТЭС. Часть 3. Оценка ресурса сварных соединений по структурному фактору. Ф. А. Хромченко, В. А. Лаппа, Р. Н. Калугин...38
 • Технологическая документация по сварке оборудования тепло- и энергоблоков. К. А. Ющенко, Л. В. Чекотило, А. К. Царюк, В. Д. Иваненко, Т. М. Старущенко, А. В. Кужель...40

Хроника

 • 10-я международная выставка-конгресс «Сварка-2002»...19
 • Симферопольсельмаш-75...19
 • 55 лет Запорожскому заводу сварочных флюсов и стеклоизделий...20

Охрана труда

 • Баланс цены и качества! А. В. Камелев...37

Технологии и оборудование

 • Механизированная сварка порошковой проволокой — путь повышения эффективности изготовления сварных конструкций. А. Н. Алимов...42
 • Опыт изготовления литосварных конструкций из чугуна. В. А. Метлицкий.44
 • Шлифование вольфрамовых электродов...46

Вышли из печати...47

Техническая диагностика

 • Повышение эффективности контроля локальной герметичности сварных соединений судокорпусных конструкций. В. М. Кузавков, А. Я. Розинов, В. П. Рыдловский...48
 • Термосенсорная диагностика и управление качеством соединений при контактной сварке. П. П. Архипов, А. Ф. Керемжанов, Н. Г. Ефименко, М. В. Орлов, Н. А. Варуха...50

Юбилеи

 • К 60-летию Петра Алексеевича Косенко...52
 • К 60-летию Зиновия Абрамовича Сидлина...52

Наши консультации...53

(Читати зміст українською)

Новини техніки та технології...3

«Сварщик» в Бєларусі: до 10-річчя НІКТІ

 • Десятиріччя Інституту зварювання і захисних покриттів Республіки Бсларусь. В. К. Шелег...6
 • Відновлення деталей машин нанесенням композиційних покриттів. В. В. Хроленок, А. М. Яркович, А. С. Нікітіна...8
 • Спеціальні бормісткі лігатури для наплавлюваних матеріалів. Н. Ю. Борд...10
 • Вибір баз у виготовленні зварних конструкцій. Б. П. Ногаєв, С. П. Рагунович...12
 • Про роль та значення міжнародних стандартів забезпечення якості зварювального виробництва. Н. В. Мулева...15

Виробничий досвід

 • Місцева термообробка зварних з'єднань у будівництві морських платформ у Північному морі. П. М. Корольков...16
 • Діагностика і ресурс зварних з'єднань паропроводів ТЕС. Частина 3. Оцінка ресурсу зварних з'єднань по структурному фактору. Ф. А. Хромченко, В. А. Лаппа, Р. Н. Калугін...38
 • Технологічна документація зі зварювання обладнання тепло- і енергоблоків. К. А. Ющенко, Л. В. Чекотило, А. К. Царюк, В. Д Іваненко, Т. М. Старущенко, А. В. Кужель...40

Хроніка

 • 10-а міжнародна виставка-конгрес «Сварка-2002»...19
 • Сімферопольсільмаш-75...19
 • 55 років Запорізькому заводу зварювальних флюсів та скловиробів...20

Охорона праці

 • Баланс ціни та якості! А. В. Камелєв...37

Технології та обладнання

 • Механізоване зварювання порошковим дротом — шлях підвищення ефективності виготовлення зварних конструкцій. А. М. Алімов...42
 • Досвід виготовлення ливарнозварних конструкцій з чавуну. В. О. Метлицький...44
 • Шліфування вольфрамових електродів...46

Вийшли з друку...47

Технічна діагностика

 • Підвищення ефективності контролю локальної герметичності зварних з'єднань суднокорпусних конструкцій. В. М. Кузавков, А. Я. Розинов, В. П. Ридловський .. 48
 • Термосенсорна діагностика та керування якістю з'єднань у контактному зварюванні. П. П. Архіпов, О. Ф. Керемжанов, М. Г. Єфименко, М. В. Орлов, Н. А. Варуха .. 50

Ювілеї

 • До 60-річчя Петра Олексійовича Косенко...52
 • До 60-річчя Зіновія Абрамовича Сідліна...52

Наші консультації...53

Загрузить ПДФ